اخبار

جلسه مربیان حلقه های صالحین برگزار شد.

جلسه مربیان حلقه های صالحین در تاریخ 1397/3/21 برگزار شد.

جلسه مربیان حلقه های صالحین در تاریخ 1397/3/21 با حضور مسئول تعلیم و تربیت سپاه استان ، مسئول بسیج کارگری استان، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید رضایی نژاد و مربیان صالحین برگزار شد.
ایوبی مسئول بسیج کارگری استان در مصاحبه با خبرنگار بسیج کارگری گفت: با استعانت از خداوند منان جلسه مربیان حلقه های صالحین با حضور مسئول تعلیم و تربیت سپاه استان ، حاج آقا احمدیان مسئول بسیج کارگری استان، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید رضایی نژاد و مربیان صالحین برگزار شد.در این جلسه مفید لزوم کیفی سازی بیشتر حلقه های صالحین و همچنین لزوم توجه و احترام بیشتر به ویژگی های اخلاق حرفه ای در کار مانند: مسئولیت پذیری- صداقت در گفتارو رفتار-عدالت و انصاف و رعایت احترام به ارزش ها و ... اشاره شد.این جلسه با صرف افطاری پایان یافت.

اضافه کردن دیدگاه جدید