اخبار

مسؤل سازمان بسیج کارگری استان ایلام خبر داد

جشنواره تربیتی تخصصی صالحین اسفندماه در ایلام برگزار می گردد

سرهنگ احمد ایوبی ریس سازمان بسیج کارگری استان ایلام گفت: شجره طیبه صالحین در راستای بالا بردن سطح بینش دینی و فکری اعضاء حلقه ها تمرکز دارد و قشر کارگر بعنوان اهرم پیش برنده اقتصاد مقاومتی میباشند که میتوان با تربیت و تاثیر مناسب بر آنها اقتصاد کشور را بیمه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری سپاه امیرالمومنین(ع) استان ايلام : سازمان بسیج کارگری سپاه امیرالمومنین (ع) در راستای ابلاغ سازمان بسیج کارگری کشور مبنی بر اجرای جشنواره صالحین در دو محور تخصصی و تربیتی ٰحلقه ی برتر استان را انتخاب نمود.سرهنگ احمد ایوبی ریس سازمان بسیج کارگری استان ایلام گفت: شجره طیبه صالحین در راستای بالا بردن سطح بینش دینی و فکری اعضاء حلقه ها تمرکز دارد و قشر کارگر بعنوان اهرم پیش برنده اقتصاد مقاومتی میباشند که میتوان با تربیت و تاثیر مناسب بر آنها اقتصاد کشور را بیمه کرد.سرهنگ ایوبی از برگزاری جشنواره صالحین اسفند ماه در ایلام خبر داد و گفت: هدف از اجرای این جشنواره رشد متربیان حلقه های صالحین با اولویت تربیتی و تخصصی میباشد.سازمان بسیج کارگری پس از ابلاغ دستورالعمل جشنواره تا پایین ترین سطح(پایگاه) برترین حلقه ها را در محورهای بالا انتخاب نمود.طبق زمانبندی قید شده در دستورالعمل ابتدا پایگاه های کارگری استان از میان حلقه های خود بهترین و موثرترین حلقه را انتخاب و به حوزه های کارگری معرفی نمودند.حوزه ها پس از بررسی و جمع بندی ٰحلقه های برتر را به سازمان بسیج کارگری معرفی نمودند.سازمان بسیج کارگری پس از دریافت اسامی حلقه های برتر ٰکمیته داورانی را متشکل از سرمربیٰ فرماندهان حوزه ها ٰ برخی فرمانده پایگاه ها و افراد صاحب نظر از میان شورای قشر از میان حلقه های برتر استان را به علتهای قید شده انتخاب نمود:فعال ترین حلقه های صالحینرشد اخلاقی و تربیتی*کمک به اقتصاد کشور* اقتصاد مقاومتی*رابطه خوب سرگروه با متربیان و دادن انگیزه به آنان*کمک به خود کفایی کشور و جلوگیری از وابستگی کشور
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید