1
2
3

ایوبی در بازدید از حلقات صالحین عنوان کرد : اقتصاد در زندگی فردی و اجتماعی بشر نقشی بسیار اساسی و مهم دارد این اهمیت تا جاییست که برخی از...

ایوبی : مسئول سازمان بسیج کارگری گفت در بهمن ماه سال جاری جشنواره شش گانه صالحین در سطح استان برگزار خواهد شد ایشان افزودند یکی از ارزش...

ایوبی مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه استان گفت این روز روز غلبه جنود الهی بر جنود شیطانی است روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر...