1
2
3

ایوبی گفت در تاریخ 25/5/96جلسه شورای قشر بسیج کارگری سپاه امیرالمومنین استان ایلام با حضور جناب سرهنگ جمال شاکرمی جانشین فرماندهی سپاه استان و...

 درتاریخ 15 مرداد جلسه فرمانده پایگاه و شورای  آن با حضور مسئول سازمان وفرمانده حوزه مقاومت شهید رضایی نژاد در محل پایگاه مقاومت با موضوع بررسی...

مسئول بسیج کارگری ایلام گفت: اقتصاد هر کشوری باید با تکیه بر توان و تخصص داخلی پایه ریزی شود تا بتواند در شرایط مختلف پایداری و سازگاری خود را حفظ...